TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a 2023/2024. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás személyes jelenléttel történik. A beiratkozás időpontja: A szülő a fenti időszakban köteles tankötelessé váló gyermekét beíratni a választott vagy a lakóhelye – ennek hiányában tartózkodási helye – szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

Idén is lehetőség van előzetesen, online úton rögzíteni a beiratkozási szándékot a választott iskolába. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezés szándékának elektronikus, online formájára nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. A felületen előzetes szándék jelzésére van lehetőség, mely nem váltja ki a személyes beiratkozási kötelezettséget; a személyes megjelenés a beiratkozáson – 2023. április . vagy . napján – kötelező! Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését. A felületen  van lehetőség az előzetes beiratkozási szándékjelzésre.

Az online előzetes jelentkezés hasznos lehetőség, hiszen ezáltal jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik a személyes ügyintézés mindenki számára. A személyes beiratkozáskor be kell mutatni az alábbi dokumentumokat:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek TAJ-kártyája,
  • a szülő/gondviselő személyazonosító igazolványa.

Amennyiben szakértői véleménnyel rendelkezik a gyermek (SNI, BTMN), vagy egyéb különleges helyzetre vonatkozó dokumentummal rendelkezik (pl. egyedüli felügyeleti jogot igazoló irat), kérjük, szíveskedjen a beiratkozásnál szintén bemutatni, jelezni.

Egyéb nyilatkozatok beiratkozásnál:

– nemzetiségi nevelés-oktatás választása esetén erről a szülő nyilatkozik beiratkozásnál;

– etika vagy hit- és erkölcstan oktatás választása, melynek megszervezését kéri gyermeke számára.

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, amelyről írásban értesíti a szülőket. Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított tizenöt napon belül – a szülő jogorvoslati eljárást indíthat az intézményvezetőnél a döntéshozó intézményhez benyújtott, de az intézmény fenntartójának (Esztergomi Tankerületi Központ, Muszela Szabolcs tankerületi igazgató) címzett kérelemmel. A jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Kérem a tisztelt Szülőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük beíratásával kapcsolatos kötelezettségüknek!

Az előzetes online regisztráció megkönnyítése érdekében részletes használati útmutató áll rendelkezésre, melyet az iskola honlapján megtalál.

Dorog, 2023. április.

Tisztelettel:

Vig Attila
tagintézmény-vezető

KRÉTA Szülői tájékoztató

Lentebb találhatják a beiskolázással kapcsolatos további információkat és dokumentumokat.

A leendő elsős osztályok osztályfőnökök bemutatkozó anyagait az alábbi menüpontban (Leendő osztályfőnökök) érhetik el.

Beiskolázási Tájékoztató 2023-24
Jelentkezési lap