Az Eötvös iskola képzési specialitásai

 1. Komplex tehetséggondozó osztályok – tehetségfejlesztés A-B osztály

Ezekben az osztályokban általános tanrend és tantárgyi struktúra alapján dolgozunk. Alsó tagozatban magasabb magyar és matematika óraszámmal, felső tagozaton a természettudományos tantárgyi órák számának emelésével igyekszünk többlettudáshoz juttatni diákjainkat.

Első négy évfolyamon iskolaotthonos rendszerben (egésznapos oktatás) folyik a képzés, 8-16 óráig történő benntartózkodással. Házi feladatot, gyakorlást csak hétvégére visznek haza a tanulók. Alapvetően két nevelővel töltik a napot, a fő tárgyakon osztoznak a pedagógusok.

Az osztályokból az első év első félévében a tanító nénik megfigyelések, mérések alapján, valamint szülői kérdőívezés segítségével kiválogatnak egy kb. 15 fős csoportot. Az ebbe bekerülő tanulók heti két órában, az alábbi fejlesztési területekkel találkoznak alsó tagozaton:

 1. évfolyam

A II. félév feladatai:

 • Alapozó feladatok
 • Csoportépítés
 • Beszédértés, beszédészlelés fejlesztése
 • Koncentrációs, figyelemfejlesztő játékok
 • Önismereti játékok
 • Relaxáció technikájának elsajátítása
 • Egyszerűbb logikai rejtvények
 • Kommunikációs gyakorlatok
 • Kreatív feladatok, rajzolás, alkotás
 • Fantázia, belső kép fejlesztése: Varázsjátékok
 1. évfolyam:

A második évfolyamon az elsőben megkezdett feladatok, játékok magasabb szintre emelése történik. Év végén elvégezzük a bemeneti mérés hatásvizsgálatát.

 • Csoportépítés
 • Társas kapcsolatok
 • Együttműködés
 • Kooperálás
 • Több és nehezebb logikai feladat, rejtvény, játék
 • Olvasást, írást, számolást igénylő feladatok
 • Koncentrációs, figyelemfejlesztő játékok
 • Önismereti játékok
 • Relaxáció
 • Kommunikációs gyakorlatok
 • Kreativitást fejlesztő gyakorlatok
 • Egyszerűbb, tanulási technikát fejlesztő gyakorlatok
 • Levelezős tanulmányi versenyek

Projektoktatás (2-3 az év során)              az adott témának együtt járunk utána – olvasunk, videót nézünk, képeket gyűjtünk, és közös alkotás készül a végén pl. tabló, makett…

 1. évfolyam:

A második év végi hatásvizsgálat, illetve a tanítók jelzései alapján újra gondoljuk a csoport összetételét. Az előzőhöz képest nehezebb, komolyabb bementi mérést végzünk.

Feladatok:

 • Csoportépítés – amennyiben jelentős változás történik az előzőhöz képest
 • Társas kapcsolatok, együttműködés
 • Önismeret, önbizalom fejlesztése
 • Relaxáció
 • Kooperatív technikák alkalmazása
 • Nehezebb kommunikációs gyakorlatok
 • Ismerkedés a kulturált vitával, érveléssel, saját vélemény megfogalmazásával
 • Nehezebb logikai feladatok, játékok
 • Sokkal több megoldandó, papír-ceruza alapú feladat
 • Táblajátékok (malom, 4-et egy sorba, amőba)
 • Tanulásmódszertan egyszerűbb feladatokkal (fürtábrák, gondolattérképek, rajzos jegyzetek, vázlatok, lényegkiemelések…)
 • Projektoktatás (már önálló kutatómunkával kiegészítve a második évfolyamban alkalmazott módszereket, kiosztjuk a feladatokat – csoportban, párba, egyénileg készül rá)
 • Levelezős tanulmányi versenyek
 1. évfolyam:

Az előző évben megkezdett munkát folytatjuk magasabb szinten. Több projektoktatás, többféle témában, többféle módszer alkalmazásával (kutatómunka, gyűjtés, olvasás, videó, bemutatók, prezentációk, közös alkotás, egyéni tevékenykedtetés…) Cél, hogy 4. év végére feltérképezzük ki miben ügyes, ki melyik terület iránt érdeklődik, így célirányosan adhatjuk át tanítványainkat a felsős szaktanároknak. Negyedikben nagyobb hangsúlyt fektetünk a tanulásmódszertanra, tanulmányi versenyekre.

Feladatok:

 • Társas kapcsolatok, együttműködés
 • Önismeret, önbizalom fejlesztése
 • Relaxáció
 • Kooperatív tanulási technikák
 • Nehezebb kommunikációs gyakorlatok
 • Vita, érvelés, saját vélemény megfogalmazása
 • Ötletbörzék, az őket érdeklő témák feldolgozása
 • Nehezebb logikai feladatok, játékok
 • Feladatlapok
 • Táblajátékok
 • Tanulásmódszertan
 • Projektoktatás
 • Levelezős tanulmányi versenyek

A csoport összetétele nyitott, az évek során bekerülhetnek olyan tanulók, akik tanulmányi munkájukkal, motiváltságukkal ezt megérdemlik, de természetesen a gyengébben teljesítők ki is kerülhetnek innen. A kiscsoportos foglalkozáson túl, az osztály többi tagja is részt vesz heti 1 óra képességfejlesztésen, mely foglalkozások a tantárgyi anyagok elsajátításához adnak hathatós segítséget.

Az alsó tagozatos fejlesztő munka után felsőben is folytatódik tehetséggondozó munkánk. Modul rendszerben működtetjük a kötelező, kötelezően választható és választható foglalkozások rendszerét. Ebből következik, hogy a programban résztvevő tanulóknak heti 2×1 órás foglalkozáson kell megjelennie, melyekből az egyik mindenki számára ugyanazt a tartalmat jelenti, a másik pedig saját döntés, vagy a megfelelő időpont alapján történik kiválasztásra.

Kötelező foglalkozás:

 1. Játékos fejlesztés
 2. Önismeret, tanulásmódszertan

Kötelezően választható foglalkozás:

 1. Logikai képességfejlesztés
 2. Kommunikációs képességfejlesztés
 3. Természettudományos foglalkozás
 4. Történelmi, helytörténeti szakkör
 5. Informatika
 6. Idegen nyelv

Választható foglalkozás:

Minden olyan iskolai szakkör, sportkör, művészeti foglalkozás, melyhez a diákok kedvet éreznek, és idejük engedi.
Természetesen ezek a területek kiegészülnek egyes tantárgyak tanulmányi versenyeire, pályázataira történő felkészítéssel.

 1. Két tanítási nyelvű osztály C osztály

Ebbe az osztályba az esetleges tanulási nehézségek kiszűrése után (előzetes mérés) kerülnek a tanulók. 1-2. évfolyamon a hagyományos tantárgyak mellett négy óra angol nyelvi foglalkozás is van. Ezen túl, angol nyelven tanulják az ének és technika tantárgyakat. 3-4. évfolyamon már heti öt angol óra lesz, valamint a környezetismeret tantárgyat is angolul tanulják a gyerekek. Felsőben az angol órák száma változatlan, kiegészül még a célnyelvi civilizációs tantárggyal, valamint angolul tanulják a természetismeretet és testnevelést (5-6. évfolyam), és a biológia – földrajz tárgyakat (7-8. évfolyam). Elsődleges célunk, hogy diákjaink magabiztosan kommunikáljanak a célnyelven, megbízható szókinccsel rendelkezzenek, és a nyolcadik évfolyamra készen álljanak a középfokú nyelvvizsga letételére. A képzés során az alsó tagozat zárásaként belső mérést végzünk, 6. és 8. év végén központi vizsga teljesítése vár a tanulókra.

Évtizedes tapasztalatunk, hogy az iskolakezdésnél sem jelent hátrányt a többletfeladatok vállalása. Az angolul történő olvasás és írás tanítása 2. évtől kezdődik, nem zavarja meg a gyerekeket a betűtanulásban. Óravezetéseink angol nyelven történnek, a tanulók ezt nagyon gyorsan megszokják, és teljesen természetes lesz számukra. Többek között ez is hozzájárul a gyors és alapos idegen nyelvi tudás megszerzéséhez.

Ez az osztály is iskolaotthonos rendszerben működik, fő tárgyakat az osztályfőnök tartja. A délutáni gyakorlások és szabadidős foglalkozások tartásában más nevelők is részt vesznek.

Bármilyen kérdéssel, észrevétellel forduljanak bizalommal hozzánk, készséggel adunk tájékoztatást! Egyedi esetekben személyes találkozóra is van lehetőség!

Telefon: 33/509-540
Email: eotvosiskola@dorog.hu

Vig Attila
igazgató